O Konferenci Program Registrace Kontakt Partneři Online přenos

Karlovy Vary, 11. listopadu 2021

pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje Ing. Petra Kulhánka

VII. ročník konference IZS musí, a bude obsahově odrážet uplynulý rok, který velmi komplexně a mnohdy nesmírně intenzivně prověřil nejen složky IZS, ale především zdravotnická zařízení a jejich personál. Byl to rok desítek novinek! Nové postupy, nové přístupy, nové úkoly nové vědecké poznatky, nové technologie, nová taktika… Každý ze zapojených subjektů byl vystaven potřebě improvizace, flexibility a vytrvalosti. Bohužel tato rozsáhlá krize přinesla i mnoho smutných příběhů. O své životy přišli tisíce našich spoluobčanů. Smrt se nevyhýbala ani zdravotníkům, policistům a hasičům. Naše letošní konference bude výrazem úcty a vzpomínky právě těmto obětem nového onemocnění COVID-19, abychom sdílením dobré praxe napomohli zefektivnit naší budoucí nezbytnou spolupráci.

V letošním roce jsme pro Vás připravili novinku - ONLINE přenos konference

O Konferenci

Konference IZS, pořádaná Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje a Policií České republiky, je každoročně zaměřena nejen na spolupráci složek integrovaného záchranného systému a představení technologií a služeb, které jsou složky schopné poskytnout. Jde také o řadu zajímavých kazuistik a předávání cenných informací. Dále jsou představovány informační technologie a jejich vývoj, které slouží ke zrychlení práce v integrovaném záchranném systému, ale také mezi složkou IZS a zdravotnickým zařízením či veřejností. Konference s několikaletou tradicí je určena pro zaměstnance složek integrovaného záchranného systému, zdravotnické pracovníky, neziskové organizace i vysokoškolské studenty dotčených oborů.

S myšlenkou uspořádat regionální konferenci, která by se tematicky věnovala problematice integrovaného záchranného systému, jsme se začali zabývat v roce 2014. Původně byla konference koncipována jako regionální setkání zástupců složek IZS a subjektů v něm působících. Tomu odpovídala i skladba mluvčích, kteří až na výjimku byli představitelé místních subjektů. Konference se konala v prostorách Karlovarské krajské knihovny. Nadcházející II. ročník (2015), byl již veden snahou vymanit se z formálního prostředí a posadit děj konference do reprezentativnějších prostor, které by již navozovaly atmosféru konferencí, která je v našem českém prostředí více obvyklá. Akce se tedy uskutečnila v salónku nově zrekonstruovaného hotelu Ambassador - Národním domě v Karlových Varech. Na tento ročník se již organizátorům podařilo zajistit významné osobnosti z oblasti IZS, kteří velmi obohatily přítomné posluchače. Jednalo se například o plk. Ing. Vladimíra Vlčka, PhD., z HZS Moravskoslezského kraje, JUDr. Petra Šustka, PhD., z právnické fakulty university Karlovy.
Třetí ročník konference byl organizátory opět o něco postrčen kupředu ve snaze ukotvit ji v povědomí odborné veřejnosti a z regionální akce postupně vyprecizovat konferenci republikového významu. Z kapacitních důvodů, byl III. ročník pořádán v prostorách velmi příjemného a pro Karlovy Vary velmi typického parkhotelu Richmond. V posledních letech se postupně na řečniště před 120 posluchačů postavilo mnoho zvučných jmen z oblasti IZS. Zmíníme například autora zákona o IZS plk. Dr. Ing. Zdeňka Hanušku nebo prof. MUDr. Miroslava Hirta, CSc., z Ústavu soudního lékařství FN Sv. Anny v Brně, který je rovněž dlouhodobým odborným garantem konference.
V současnosti organizátoři připravují již VII. ročník, který bude opět otevřen odborné veřejnosti v rámci celé ČR. Věříme, že i v roce 2020 posluchači uslyší velmi zajímavé příspěvky, jež přinesou lepší znalost oborových přesahů s povědomím o tom, "co potřebují ti druzí", čímž si dokážeme v budoucnu lépe a efektivněji pomáhat.

Vyhodnocení Konference 2019 pomocí dotazníků přineslo mimo jiné tyto výsledky:

Účast na Konferenci IZS 2021 je pro zaregistrované hosty bezplatná.

!!! Důležitá informace k parkování účastníků Konference !!!

Program konference

bude průběžně doplňován

Kontakty

Vědecký výbor


foto
prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.
odborný garant konference

hirt@fnusa.cz

foto
Ing. Oldřich Volf, Ph.D.

oldrich.volf@hzs-kvk.cz

foto
MUDr. Roman Sýkora, Ph.D., MHA

roman.sykora@zzskvk.cz


foto
MUDr. Jiří Smetana

jiri.smetana@zzskvk.cz

foto
Mgr. Petr Macháček

petr.machacek@pcr.cz

Organizační výbor


foto
Libuše Havlíková

libuse.havlikova@hzs-kvk.cz

foto
PhDr. Nikola Brizgalová

nikola.brizgalova@zzskvk.cz

Místo konání

Parkování

Parkování pro účastníky Konference doporučeno na parkovišti Poštovní dvůr nebo Galerie umění.

Partneři