O konferenci Program Kontakt Partneři

IV. Konference IZS

Karlovy Vary, 14. listopadu 2017

pod záštitou hejtmanky Karlovarského kraje Mgr. Jany Vildumetzové

V letošním roce budeme tematicky cílit do tří oblastí, které budou tvořit samostatné přednáškové bloky. Společným znakem těchto bloků bude představení vybraných oblastí posluchačům z nejrůznějších úhlů pohledu, abychom měli možnost vnímat nejen jejich závažnost, nýbrž také hloubku a komplexnost. To posluchačům umožní lépe porozumět potřebám jednotlivých složek IZS i dalších subjektů zapojujících se do řešení mimořádných událostí. Takové průřezové obohacení nepochybně každý zúročí v rámci své profese, kterou v integrovaném záchranném systému vykonává. Tematickými oblastmi budou ALKOHOL, PÁDY a OHEŇ.

O Konferenci

Konference IZS, pořádaná Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje a Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje, je každoročně zaměřena nejen na spolupráci složek integrovaného záchranného systému a přestavení technologií a služeb, které jsou složky schopné poskytnout. Jde také o řadu zajímavých kazuistik a předávání cenných informací. Dále jsou představovány informační technologie a jejich vývoj, které slouží ke zrychlení práce v integrovaném záchranném systému, ale také mezi složkou IZS a zdravotnickým zařízením či veřejností. Konference s několikaletou tradicí je určena pro zaměstnance složek integrovaného záchranného systému a zdravotnické pracovníky.

S myšlenkou uspořádat regionální konferenci, která by se tematicky věnovala problematice integrovaného záchranného systému, jsme se začali zabývat v roce 2014. Původně byla konference koncipována jako regionální setkání zástupců složek IZS a subjektů v něm působících. Tomu odpovídala i skladba mluvčích, kteří až na výjimku byli představitelé místních subjektů. Konference se konala v prostorách Karlovarské krajské knihovny. Nadcházející II. ročník (2015), byl již veden snahou vymanit se z formálního prostředí a posadit děj konference do reprezentativnějších prostor, které by již navozovaly atmosféru konferencí, která je v našem českém prostředí více obvyklá. Akce se tedy uskutečnila v salónku nově zrekonstruovaného hotelu Ambassador – Národním domě v Karlových Varech.
Na tento ročník se již organizátorům podařilo zajistit významné osobnosti z oblasti IZS, kteří velmi obohatily přítomné posluchače. Jednalo se například o plk. Ing. Vladimíra Vlčka, PhD., z HZS Moravskoslezského kraje, JUDr. Petra Šustka, PhD., z právnické fakulty university Karlovy, plk. MUDr. Michala Marečka z letecké záchranné služby AČR, či Mgr. Jana Bradnu Dis., ze společnosti Life Support. Prostředí bylo sice důstojné a příjemné, avšak atmosféra stále velmi komorní, neboť akce byla koncipována pro 60 posluchačů. S ohledem na pozitivní ohlasy z předchozího ročníku byl ten III. vnímán jako již tradiční a to ze dvou důvodů. Především termín, v němž karlovarskou konferenci IZS pořádáme, není nijak kolizní. Měsíce jako duben, květen nebo září jsou velmi exponované mnoha podniky z oboru (konference, soutěže, výstavy). Námi zvolený listopad je v tomto směru velmi klidný a tak se ustálil i termín „kolem“ Svatého Martina.
Třetí ročník byl tedy organizátory opět o něco postrčen kupředu ve snaze ukotvit ji v povědomí odborné veřejnosti a z regionální akce postupně vyprecizovat konferenci republikového významu. Z prostorových důvodů, ale také z důvodů podpory vedení parkhotelu Richmond, byl III. ročník pořádán v prostorách tohoto velmi příjemného a pro Karlovy Vary velmi typického hotelu. V roce 2016 se postupně na řečniště před 100 posluchačů postavilo mnoho zvučných jmen z oblasti IZS. Zmíníme například autora zákona o IZS plk. Dr. Ing. Zdeňka Hanušku z Ministerstva vnitra – generálního ředitelství HZS ČR nebo prof. MUDr. Miroslava Hirta, CSc., z Ústavu soudního lékařství FN Sv. Anny v Brně. V současnosti organizátoři připravují již IV. ročník, který bude otevřen odborné veřejnosti v rámci celé ČR. Věříme, že i v letošním roce posluchači uslyší velmi zajímavé příspěvky z nejrůznějších oborů, které se však vzájemně protínají každodenní součinností v rámci integrovaného záchranného systému. Znalost těchto oborových přesahů pomáhá rozšiřovat povědomí o tom, „co potřebují ti druzí“, čímž si dokážeme v budoucnu lépe a efektivněji pomáhat.

Přednáškový blok
Démon alkohol

Čím vším se alkohol dotýká práce záchranářů, policistů a dalších záchranářů? Často bývá za příčinami nejrůznějších mimořádných událostí. Jak alkohol ovlivňuje lidské chování, rozhodování? Jaké jsou možnosti detekce přítomnosti alkoholu a jak jsou spolehlivé? Jak dlouho vydrží alkohol v lidském organismu a to i po smrti? V jakých formách se alkohol ve společnosti vyskytuje? Že na něj narazíte i tam, kde by to profesionál nepředpokládal? Jaké jsou právní aspekty užívání alkoholu? Tyto a nepochybně i celou řadu dalších otázek nám pomohou zodpovědět respektovaní odborníci z oboru lékařství, psychologie, práva i celní správy.

Není pád, jako pád

Přemýšleli jste někdy nad tím, co vlastně „pád“ je a co není? Kdy nastává a proč? Jak se účinky pádů projevují na mechaniku úrazů? Slyšeli jste již, že společenský nebo psychický pád se projevuje podle stejných pravidel jako pády fyzické? Víte, že padající člověk nikdy nekřičí? Umíme se proti pádům dostatečně účinně chránit? Pády se zkrátka záchranářů velmi úzce dotýkají a je dobré si připomenout, jak a proč nastává „smrt ve visu“, a jaké jsou možnosti záchrany. Věříme, že i tato oblast nabídne velmi zajímavé příspěvky.

Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán

Také v tomto bloku se na oheň zaměříme z několika úhlů pohledu. Popáleniny, jako specifický a po všech stránkách obávaný druh poranění, je pouze jedním z logických okruhů souvisejících s ohněm. Při požárech jsou největším nebezpečím pro ohrožené osoby zplodiny hoření. Extrémně toxický dým je hlavní příčinou smrti obětí požárů. S jakými toxiny je potřeba při požáru počítat? Zjišťování příčin vzniku požáru brání tomu, aby se neopakovaly vzniklé škody na životech a dalších společenských hodnotách. Poskytujeme svou činností dostatečnou podporu těm, kdo hledají odpovědi na otázky „Jak se to stalo“?

Program konference


Kontakt

Vědecký výbor


foto
Ing. Oldřich Volf, Ph.D.

oldrich.volf@hzs-kvk.cz

foto
MUDr. Roman Sýkora, Ph.D., MHA

roman.sykora@zzskvk.cz

Organizační výbor


foto
Libuše Havlíková

libuse.havlikova@hzs-kvk.cz

foto
Petra Bakurová

petra.bakurova@zzskvk.cz

foto
Mgr. Jana Lukešová

jana.lukesova@zzskvk.cz

Místo konání

Partneři