O Konferenci Program Registrace Kontakt Partneři

Karlovy Vary, 5. listopadu 2019

pod záštitou hejtmanky Karlovarského kraje Mgr. Jany Mračkové Vildumetzové

VI. ročník konference se tentokrát odkloní od dosavadních spíše „technických“ témat a zacílí do velmi citlivé a nepochybně také velice zajímavé oblasti „nehmotných“ stránek záchranářství, totiž do sféry ETIKY a PSYCHOLOGIE. Vzhledem k šíři této problematiky budeme cílit na „Etiku rozhodování v záchranářství“. Máme totiž za to, že jde o oblast naprosto dokonale průřezovou všemi subjekty působícími v rámci IZS. Každý si velmi rychle vybaví svá dilemata, před nimiž se ocitl v rámci svého působení v záchranářství. Etika i psychologie jsou tak těsně spjaté disciplíny, že je nelze posuzovat odděleně. Stejně tak nelze oddělit etická dilemata od práce záchranářů a nepochybně si tato oblast zasluhuje naší pozornost. Tak jako v uplynulých ročnících se organizátoři vynasnaží přivést do Karlových Varů renomované odborníky z teorie i praxe těchto oborů, aby nás obohatili pro další společnou práci v IZS.

O Konferenci

Konference IZS, pořádaná Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje a Policií České republiky, je každoročně zaměřena nejen na spolupráci složek integrovaného záchranného systému a představení technologií a služeb, které jsou složky schopné poskytnout. Jde také o řadu zajímavých kazuistik a předávání cenných informací. Dále jsou představovány informační technologie a jejich vývoj, které slouží ke zrychlení práce v integrovaném záchranném systému, ale také mezi složkou IZS a zdravotnickým zařízením či veřejností. Konference s několikaletou tradicí je určena pro zaměstnance složek integrovaného záchranného systému, zdravotnické pracovníky, neziskové organizace i vysokoškolské studenty dotčených oborů.

S myšlenkou uspořádat regionální konferenci, která by se tematicky věnovala problematice integrovaného záchranného systému, jsme se začali zabývat v roce 2014. Původně byla konference koncipována jako regionální setkání zástupců složek IZS a subjektů v něm působících. Tomu odpovídala i skladba mluvčích, kteří až na výjimku byli představitelé místních subjektů. Konference se konala v prostorách Karlovarské krajské knihovny. Nadcházející II. ročník (2015), byl již veden snahou vymanit se z formálního prostředí a posadit děj konference do reprezentativnějších prostor, které by již navozovaly atmosféru konferencí, která je v našem českém prostředí více obvyklá. Akce se tedy uskutečnila v salónku nově zrekonstruovaného hotelu Ambassador – Národním domě v Karlových Varech. Na tento ročník se již organizátorům podařilo zajistit významné osobnosti z oblasti IZS, kteří velmi obohatily přítomné posluchače. Jednalo se například o plk. Ing. Vladimíra Vlčka, PhD., z HZS Moravskoslezského kraje, JUDr. Petra Šustka, PhD., z právnické fakulty university Karlovy, plk. MUDr. Michala Marečka z letecké záchranné služby AČR, či Mgr. Jana Bradnu Dis., ze společnosti Life Support. Prostředí bylo sice důstojné a příjemné, avšak atmosféra stále velmi komorní, neboť akce byla koncipována pro 60 posluchačů. S ohledem na pozitivní ohlasy z předchozího ročníku byl ten III. vnímán jako již tradiční a to ze dvou důvodů. Především termín, v němž karlovarskou konferenci IZS pořádáme, není nijak kolizní. Měsíce jako duben, květen nebo září jsou velmi exponované mnoha podniky z oboru (konference, soutěže, výstavy). Námi zvolený listopad je v tomto směru velmi klidný a tak se ustálil i termín „kolem“ Svatého Martina.
Třetí ročník byl tedy organizátory opět o něco postrčen kupředu ve snaze ukotvit ji v povědomí odborné veřejnosti a z regionální akce postupně vyprecizovat konferenci republikového významu. Z prostorových důvodů, ale také z důvodů podpory vedení parkhotelu Richmond, byl III. ročník pořádán v prostorách tohoto velmi příjemného a pro Karlovy Vary velmi typického hotelu. V posledních letech2016 se postupně na řečniště před 100 posluchačů postavilo mnoho zvučných jmen z oblasti IZS. Zmíníme například autora zákona o IZS plk. Dr. Ing. Zdeňka Hanušku z Ministerstva vnitra – generálního ředitelství HZS ČR nebo prof. MUDr. Miroslava Hirta, CSc., z Ústavu soudního lékařství FN Sv. Anny v Brně, který je odborným garantem konference, nebo přednostu popáleninového centra FN Královské Vinohrady v Praze MUDr. Roberta Zajíčka, PhD.
V současnosti organizátoři připravují již VI. ročník, který bude opět otevřen odborné veřejnosti v rámci celé ČR. Věříme, že i v roce 2019 posluchači uslyší velmi zajímavé příspěvky, jež přinesou lepší znalost oborových přesahů s povědomím o tom, „co potřebují ti druzí“, čímž si dokážeme v budoucnu lépe a efektivněji pomáhat.

Účast na Konferenci IZS 2019 je pro zaregistrované hosty bezplatná.

!!! Důležitá informace k parkování účastníků Konference !!!

REGISTRACE UKONČENA

Kapacita Konference IZS 2019 byla naplněna. Těšíme se na Vás příští rok.

Program konference


Kontakty

Vědecký výbor


foto
prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.
odborný garant konference

hirt@fnusa.cz

foto
Ing. Oldřich Volf, Ph.D.

oldrich.volf@hzs-kvk.cz

foto
MUDr. Roman Sýkora, Ph.D., MHA

roman.sykora@zzskvk.cz


foto
MUDr. Jiří Smetana

jiri.smetana@zzskvk.cz

foto
Mgr. Petr Macháček

petr.machacek@pcr.cz

Organizační výbor


foto
Libuše Havlíková

libuse.havlikova@hzs-kvk.cz

foto
PhDr. Nikola Brizgalová

nikola.brizgalova@zzskvk.cz

Místo konání

Parkování

Parkování pro účastníky Konference je zajištěno v areálu Zezan, přibližně 400 metrů od Hotelu Dvorana.

Partneři