Konference integrovaného záchranného systému Karlovy Vary

pod záštitou hejtmanky Karlovarského kraje Mgr. Jany Vildumetzové

IV. Konference integrovaného záchranného systému Karlovy Vary 14. listopadu 2017


Aktuality

V letošním roce budeme tematicky cílit do tří oblastí, které budou tvořit samostatné přednáškové bloky. Společným znakem těchto bloků bude představení vybraných oblastí posluchačům z nejrůznějších úhlů pohledu, abychom měli možnost vnímat nejen jejich závažnost, nýbrž také hloubku a komplexnost. To posluchačům umožní lépe porozumět potřebám jednotlivých složek IZS i dalších subjektů zapojujících se do řešení mimořádných událostí. Takové průřezové obohacení nepochybně každý zúročí v rámci své profese, kterou v integrovaném záchranném systému vykonává. Tematickými oblastmi budou ALKOHOL, PÁDY a OHEŇ.

Důležitá data
O konferenci


Konference IZS, pořádaná Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje a Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje, je každoročně zaměřena nejen na spolupráci složek integrovaného záchranného systému a přestavení technologií a služeb, které jsou složky schopné poskytnout. Jde také o řadu zajímavých kazuistik a předávání cenných informací. Dále jsou představovány informační technologie a jejich vývoj, které slouží ke zrychlení práce v integrovaném záchranném systému, ale také mezi složkou IZS a zdravotnickým zařízením či veřejností. Konference s několikaletou tradicí je určena pro zaměstnance složek integrovaného záchranného systému a zdravotnické pracovníky.

S myšlenkou uspořádat regionální konferenci, která by se tematicky věnovala problematice integrovaného záchranného systému, jsme se začali zabývat v roce 2014. Původně byla konference koncipována jako regionální setkání zástupců složek IZS a subjektů v něm působících. Tomu odpovídala i skladba mluvčích, kteří až na výjimku byli představitelé místních subjektů. Konference se konala v prostorách Karlovarské krajské knihovny. Nadcházející II. ročník (2015), byl již veden snahou vymanit se z formálního prostředí a posadit děj konference do reprezentativnějších prostor, které by již navozovaly atmosféru konferencí, která je v našem českém prostředí více obvyklá. Akce se tedy uskutečnila v salónku nově zrekonstruovaného hotelu Ambassador – Národním domě v Karlových Varech. Na tento ročník se již organizátorům podařilo zajistit významné osobnosti z oblasti IZS, kteří velmi obohatily přítomné posluchače. Jednalo se například o plk. Ing. Vladimíra Vlčka, PhD., z HZS Moravskoslezského kraje, JUDr. Petra Šustka, PhD., z právnické fakulty university Karlovy, plk. MUDr. Michala Marečka z letecké záchranné služby AČR, či Mgr. Jana Bradnu Dis., ze společnosti Life Support. Prostředí bylo sice důstojné a příjemné, avšak atmosféra stále velmi komorní, neboť akce byla koncipována pro 60 posluchačů. S ohledem na pozitivní ohlasy z předchozího ročníku byl ten III. vnímán jako již tradiční a to ze dvou důvodů. Především termín, v němž karlovarskou konferenci IZS pořádáme, není nijak kolizní. Měsíce jako duben, květen nebo září jsou velmi exponované mnoha podniky z oboru (konference, soutěže, výstavy). Námi zvolený listopad je v tomto směru velmi klidný a tak se ustálil i termín „kolem“ Svatého Martina. Třetí ročník byl tedy organizátory opět o něco postrčen kupředu ve snaze ukotvit ji v povědomí odborné veřejnosti a z regionální akce postupně vyprecizovat konferenci republikového významu. Z prostorových důvodů, ale také z důvodů podpory vedení parkhotelu Richmond, byl III. ročník pořádán v prostorách tohoto velmi příjemného a pro Karlovy Vary velmi typického hotelu. V roce 2016 se postupně na řečniště před 100 posluchačů postavilo mnoho zvučných jmen z oblasti IZS. Zmíníme například autora zákona o IZS plk. Dr. Ing. Zdeňka Hanušku z Ministerstva vnitra – generálního ředitelství HZS ČR nebo prof. MUDr. Miroslava Hirta, CSc., z Ústavu soudního lékařství FN Sv. Anny v Brně. V současnosti organizátoři připravují již IV. ročník, který bude otevřen odborné veřejnosti v rámci celé ČR. Věříme, že i v letošním roce posluchači uslyší velmi zajímavé příspěvky z nejrůznějších oborů, které se však vzájemně protínají každodenní součinností v rámci integrovaného záchranného systému. Znalost těchto oborových přesahů pomáhá rozšiřovat povědomí o tom, „co potřebují ti druzí“, čímž si dokážeme v budoucnu lépe a efektivněji pomáhat. Tým konference IZS

Přednáškový blok


Démon alkohol

Čím vším se alkohol dotýká práce záchranářů, policistů a dalších záchranářů? Často bývá za příčinami nejrůznějších mimořádných událostí. Jak alkohol ovlivňuje lidské chování, rozhodování? Jaké jsou možnosti detekce přítomnosti alkoholu a jak jsou spolehlivé? Jak dlouho vydrží alkohol v lidském organismu a to i po smrti? V jakých formách se alkohol ve společnosti vyskytuje? Že na něj narazíte i tam, kde by to profesionál nepředpokládal? Jaké jsou právní aspekty užívání alkoholu? Tyto a nepochybně i celou řadu dalších otázek nám pomohou zodpovědět respektovaní odborníci z oboru lékařství, psychologie, práva i celní správy.


Není pád, jako pád

Přemýšleli jste někdy nad tím, co vlastně „pád“ je a co není? Kdy nastává a proč? Jak se účinky pádů projevují na mechaniku úrazů? Slyšeli jste již, že společenský nebo psychický pád se projevuje podle stejných pravidel jako pády fyzické? Víte, že padající člověk nikdy nekřičí? Umíme se proti pádům dostatečně účinně chránit? Pády se zkrátka záchranářů velmi úzce dotýkají a je dobré si připomenout, jak a proč nastává „smrt ve visu“, a jaké jsou možnosti záchrany. Věříme, že i tato oblast nabídne velmi zajímavé příspěvky.


Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán

Také v tomto bloku se na oheň zaměříme z několika úhlů pohledu. Popáleniny, jako specifický a po všech stránkách obávaný druh poranění, je pouze jedním z logických okruhů souvisejících s ohněm. Při požárech jsou největším nebezpečím pro ohrožené osoby zplodiny hoření. Extrémně toxický dým je hlavní příčinou smrti obětí požárů. S jakými toxiny je potřeba při požáru počítat? Zjišťování příčin vzniku požáru brání tomu, aby se neopakovaly vzniklé škody na životech a dalších společenských hodnotách. Poskytujeme svou činností dostatečnou podporu těm, kdo hledají odpovědi na otázky „Jak se to stalo“?

Psalo se o nás

Článek 122

Článek urgentní medicína

Článek ČS Soudní lékařství

Program


Program konference

Časová dotace Čas
Prezentace účastíků konference 00:30 7:45 - 8:15

Otevření IV. ročníku konference IZS

Mgr. Jana Vildumetzová
Hejtmanka Karlovarského kraje
Pozdravení účastníků
Zahajovací vystoupení a oficiální otevření konference IZS hejtmankou Karlovatského kraje
00:05 8:15

Přednáškový blok ALKOHOL

Motto: "Démon alkohol"

Prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc
Ústav soudního lékařství FN u sv. Anny v Brně - Přednosta ústavu (Vědecký sekretář České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP)
Působení alkoholu na organismus z pohledu historie a soudního lékařství
Alkohol je jed. A každý, kdo jej požije je intoxikován – tedy otráven. Fakt, na který se i v dnešní, poměrně osvícené době stále a stále zapomíná. Nebo lépe řečeno, málokdo si ho připouští. Na druhé straně je třeba přiznat, že společnost dávno není k požívání alkoholu tak tolerantní, jako tomu bylo dřív. V přednášce je prezentován vývoj náhledu společnosti na abusus alkoholu v dávné i nedávné historii z úhlu pohledu soudního lékařství.
00:20 8:20
plk. Mgr. Aleš Hrubý
Celní správa ČR, ředitel odboru Metodiky a koordinace pátrání
Problematika nezákonné výroby a distribuce alkoholu v historickém kontextu správy spotřebních daní Celní správou České republiky
Alkohol je jed. A každý, kdo jej požije je intoxikován – tedy otráven. Fakt, na který se i v dnešní, poměrně osvícené době stále a stále zapomíná. Nebo lépe řečeno, málokdo si ho připouští. Na druhé straně je třeba přiznat, že společnost dávno není k požívání alkoholu tak tolerantní, jako tomu bylo dřív. V přednášce je prezentován vývoj náhledu společnosti na abusus alkoholu v dávné i nedávné historii z úhlu pohledu soudního lékařství.
00:15 8:40
Ing. Josef Petr, PhD.
Synthomer - Head of Process Safety
Rizika alkoholů v průmyslových rozměrech
Alkohol, jeho nabídka, výroba, distribuce a prodej je v České republice komoditou s dlouholetou tradicí, která je svým způsobem specifická. Především alkohol  je, na rozdíl od ostatního vysocezdanitelného zboží podléhající spotřebním daním, problematikou ryze domácího a národního charakteru, bez parametrů mezinárodních obchodních operací.  Zde se naopak až tak často nesetkáváme s existencí mezinárodních zločineckých skupin, dopadem na ekonomiky ostatních členských států či odhalením sofistikovaných ilegálních továren, produkujících kvantitativně značné množství nezdaněného a ilegálního alkoholu. Alkohol a jeho výroba spojená kontinuálně s distribucí – to je ukázkový produkt národní šedé ekonomiky na území České republiky. Nicméně se nejedná o nikterak marginální problematiku, nýbrž naopak o oblast skytající v sobě celou řadu rizik.
00:15 8:55
Mgr. David Peřan, DiS.
Vedoucí vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS hlavního města Prahy
Alkohol v přednemocniční péči v Praze
Alkohol je častým jevem na pozadí mnoha výjezdů záchranných služeb na celém světě. V Praze bylo v letech 2008 až 2016 ošetřeno 66.031 pacientů pod vlivem alkoholu. Sdělení přináší zajímavý pohled na alkohol v provozu metropolitní záchranné služby ve vztahu např. k cílovému pracovišti, napadení, sebepoškození, dopravním nehodám nebo výskytu hypotermie.
00:15 9:10
JUDr. Lucie Široká
Šustek & Co., advokátní kancelář
IZS - medicínskoprávní kazuistiky
Úvod příspěvku bude věnován pojmu občanskoprávní a trestněprávní odpovědnosti. U občanskoprávní odpovědnosti budou rozebrány jednotlivé prvky povinnosti k náhradě újmy, v kontextu trestního práva budou představeny typické trestné činy spojené s poskytováním zdravotních služeb. Následně budou rozebrány jednotlivé kazuistiky zejména z prostředí zdravotnické záchranné služby. Závěr bude věnován nové právní úpravě protialkoholních záchytných stanic podle zákona o specifických zdravotních službách.
00:20 9:25
Mgr. Tibor A. Brečka, MBA, MUDr. Jana Kubalová Diskuse k I. bloku přednášek 00:10 9:45

1. přestávka COFFE BREAK

00:20 9:55

Přednáškový blok PÁDY

Motto: "Není pád jako pád"

MUDr. Jana Kubalová
ZZS Jihomoravského kraje - zástupce ředitele pro krizovou připravenost a vzdělávání (Předsedkyně lékařské komise českého horolezeckého svazu)
Smrt ve visu: Specifikum zdravotnických následků zachyceného pádu
Trauma z visu (suspension trauma nebo harness hang syndrom) je patofyziologická odpověď lidského organismu na dlouhotrvající vis v laně bez možnosti pohybu. Ohroženou skupinou jsou všichni, kteří používají při práci nebo i volnočasových aktivitách různé druhy postrojů bránících pádu při pohybu ve výškách a nad volnou hloubkou. Příčinou vzniku traumatu při visu v laně je hypovolémie z důvodu sníženého návratu krve k srdci a současně vazovagální reakce, někdy popisovaná jako Bezold-Jarisch reflex, která výslednou hypotenzi se všemi jejími důsledky prohlubuje. Ačkoliv se terminologicky jedná o „trauma“, patofyziologicky, pokud nedojde ke kontaktu s pevnou překážkou při pádu do lana, je trauma minimální či žádné. Při pasivním visu v laně dochází nejdříve k poruše cirkulace a stagnaci krve v dolních končetinách, které rezultuje sníženým návratem krve k srdci – hypovolémii, která ve výsledku omezí i cirkulaci v mozku a postižený upadá do bezvědomí. Při dlouhotrvajícím visu v laně může dojít k nekróze svalových buněk, uvolnění myoglobinu a riziku selhání ledvin. Často diskutován bývá i typ postroje. Obecně je velmi dobře tolerován alpský typ sedacího úvazku nebo celotělový pracovní úvazek, velmi špatně je tolerován samostatný prsní úvazek a prostý pás, které by neměly být k zachycení pádu vůbec používány.
00:15 10:15
kpt. Ing. Richard Franc
HZS Moravskoslezského kraje - hlavní instruktor pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou
Trendy v ochraně osob před pády z výšky
Trendy v oblasti činností ve výšce a nad volnou hloubkou jsou dlouhodobě jasné a to průřezově pracovní, záchranářskou i sportovní oblastí. Otázkou je, zda jsou aplikovatelné do zásahové činnosti složek integrovaného záchranného systému, případně zda jejich plné akceptování a zařazení do systému odborné přípravy negeneruje vznik následných rizik. Příspěvek je zaměřen na popis filosofie činností ve výšce a nad volnou hloubkou v podmínkách jednotek požární ochrany v České republice.
00:15 10:30
kpt. PhDr. Michal Černík, PhD.
HZS Karlovarského kraje - psycholog (Předseda české společnosti pro Gestalt terapii)
Psychické pády: Mají vůbec své dno?
V běžné řeči či v bulvárním tisku se často setkáváme s frází „padl na úplné dno“. Příčiny takových pádů však mohou být různé a stejně tak se velmi liší naše představy o podobě psychického dna. Napoleon Bonaparte ale správně vystihl, že „naše největší síla nespočívá v tom, že nikdy nepadneme, ale v tom, že po každém pádu dokážeme znovu vstát“.
00:15 10:45
MUDr. Dagmar Märzová & MUDr. Josef März
Karlovarská krajská nemocnice - vedoucí lékařka EMERGENCY & Karlovarská krajská nemocnice - generální ředitel
Nevinné pády...a nebo?
Dle MKN klasifikace nemocí je definováno 19 příčinných diagnos, které souvisí s pádem a úrazem. Je pomýšleno téměř na vše – pád na bruslích, z postele, ze židle, ze stromu, z invalidního vozíku. Většina si dokážeme představit následky vysokoenergetického úrazu a pádu z významné výše. Autoři se ve svém sdělení soustředí na ty ostatní pády, na charakter úrazů, které jsou s nimi spojeny. Svou prezentaci doprovází bohatou grafickou dokumentací.
00:15 11:00
Prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc, plk. Ing. Radim Kuchař Diskuse k II. bloku přednášek 00:10 11:15

2. přestávka COFFE BREAK

00:20 11:25

Přednáškový blok OHEŇ

Motto: "Dobrý sluha, ale zlý pán"

kpt. Ing. Ondřej Sanža Šafránek
Znalecký ústav TÚPO - expert vyšetřování příčin vzniku požárů
Když požár ukončí lidský život, potřebujeme vědět jak se to stalo!
V současné době provádíme v Technickém ústavu požární ochrany výzkum stop šíření požáru znatelných na karoseriích dopravních prostředků. Jedná se o velice účinný nástroj pro určení směru šíření požáru a tím i oblasti kriminalistického ohniska vzniku požáru. Ve spojení s touto problematikou bude prezentován postup šetření dvou případů. Jedná se o případ mladíka, kterému se jeho první vysněný automobil stal osudným a postup šetření požáru vozidla PČR, které bylo zdevastováno požárem vysoko v horách v rámci zahraniční mise.
00:15 11:45
plk. Ing. Radim Kuchař
HZS Moravskoslezského kraje - náměstek ředitele pro integrovaný záchranný systém a operační řízení
Plánovaný výbuch, neplánované následky
Příspěvek se zamýšlí nad složitostí a následky rozhodnutí velitele zásahu ukončit záchranné práce u události, která byla vyvolaná úmyslným a promyšleným jednáním s cílem celkově staticky destruovat objekt, bez celkového prohledání sutin. Existuje technická, finanční a časová hranice pro další pokračování zásahu v případě, kdy byly využity všechny standardně dostupné prostředky a metody, a kdy je svědecky dokládáno, že objekt byl před výbuchem prázdný? Jak v takovém případě provést ohledání kriminalistického „ohniska“? Tyto a řadu dalších otázek vyvolal výbuch památkově chráněné vily v Šenově u Nového Jičína v roce 2015. Autor v prezentaci také popíše mechanizmy, které pomohly zásah „dokončit“.
00:15 12:00
MUDr. Igor Dvořáček, PhD.
Fakultní nemocnice Ostrava - přednosta soudního lékařství. Vedoucí katedry intezívní medicíny, urgentní medicíny a forenzních stavů
INFERNO - útok plynem
V horizontu posledních 12 měsíců se v Moravskoslezském regionu odehrály celkem 4 útoky spojené s použitím zemního plynu, které směřovaly proti blízkému okolí agresorů. Ohroženy a evakuovány byly vždy desítky osob. Za maximální pomoci složek IZS byl jeden útok zmařen v průběhu děje, tři útoky byly dokonány. Záměrem sdělení je představit odborné veřejnosti děsivou účinnost a efektivitu použitého mechanismu na dokonaném útoku ve Frenštátě pod Radhoštěm. Současně je akcentována dobrá součinnost všech složek IZS právě při hromadných neštěstích.
00:20 12:15
plk. gšt. MUDr. Zdeněk Pašek
Náčelník odboru letecké záchranné služby a urgentní medicíny AČR - Líně
Popáleniny z pohledu letecké záchranné služby
Popálení není příliš časté trauma, je ale jedním z nejhorších úrazů postihující člověka. Poskytovaná zdravotní péče je velmi komplexní a koncentrace pacientů do popáleninových center byla logickým krokem. Vznik letecké záchranné služby (LZS) zrychlil ošetření popálených pacientů a tyto transporty se staly neoddělitelnou součástí našeho portfolia. Vrtulník se od počátků využívá především pro traumatické stavy, které dlouhodobě představují cca 60-70% celkového počtu zásahů. Hlavním očekáváním při použití vrtulníku je zkrácení času přednemocniční péče a transport pacienta do místa definitivního ošetření, dnes označované jako centrová péče. V posledních letech vznikají tyto specializovaná centra v mnoha dalších oborech medicíny a požadavky na letecký transport těchto „centrových“ pacientů narůstají. LZS je však limitována počtem hodin ve smlouvě s MZČR. Autor se ve svém sdělení zamýšlí nad potřebou a smysluplností využití LZS v jednotlivých kategoriích popáleninových traumat.
00:15 12:35
mjr. Ing. Dušan Uhlík & BcA. Jiří Studnička
HZS Karlovarského kraje - velitel stanice Karlovy Vary & Režisér, kameraman, scénárista
Úhel pohledu na využití dronů při požárech i jiných mimořádných událostech
Využívání moderních technologií se kromě civilních a vojenských složek týká samozřejmě i složek záchranných. V příspěvku přednášející představí technologii, ale i taktické nasazení bezpilotního létání při zdolávání požárů i jiných mimořádných událostí. Zvláštní kapitolou pak je využívání této technologie velitelem zásahu jako jeden z možných informačních kanálů při zahájení zásahu a při specifických mimořádných událostech. Odborná veřejnost může sama zvážit alternativy, jakým způsobem bezpilotní létání u zásahu využívat a jaká jsou případná omezení při řešení mimořádných událostí po stránce technické i personální.
00:15 12:50
MUDr. Robert Zajíček, PhD.
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady - přednosta kliniky popáleninové medicíny
Faktrory závažnosti popáleninového poranění
Popáleniny patří k nejzávažnějším úrazům v traumatologii. Správné vyhodnocení závažnosti úrazu a směřování pacienta na specializované pracoviště zásadně ovlivňuje jeho časnou prognózu. Při primárním zajištění pacienta je nutné zvážit kombinaci šesti faktorů závažnosti: věku pacienta, rozsahu postižení, mechanismu úrazu, hloubky  popálení, lokalizace a přidružených komorbidit. Mechanismus rozdělujeme na opaření, popálení plamenem, kontaktní popálení, úraz elektrickým proudem, poleptání a radiační postižení. Nejrizikovější věkovou skupinou jsou děti do dvou let a geronti nad 65 let. Rozsah popálení se hodnotí pravidlem devíti, palmárním pravidlem nebo graficky. Kritické lokalizace jsou obličej, krk, ruce, nohy, genitálie. Hloubka se posuzuje třemi stupni. Přidružená onemocnění zásadně modifikují průběh onemocnění. Autor v přednášce rozebírá jednotlivé faktory a na kazuistikách prezentuje jejich správné vyhodnocení v rámci přednemocniční péče.
00:15 13:05
Mgr. Tibor A. Brečka, MBA
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva, FBMI ČVUT v Praze, Tajemník Křesťanské policejní asociace
Alkohol, oheň a pády v životě lidském
Příspěvek shrne vše shora uvedené v pojednání o subjektivním vnímání daných pojmů a situací a o rozdílech mezi tímto vnímáním u jednotlivých osob (oběť/zasažený/přeživší vs. profesionál). Dotýká se motivace pro službu ve složkách IZS i problematiky syndromu vyhoření. Příspěvek dává podnět k vnitřnímu zamyšlení nad získanými poznatky této konference.
00:15 13:20
plk. Ing. Oldřich Volf, PhD., MUDr. Roman Sýkora, PhD., MHA Diskuse k III. bloku přednášek a uzavření IV. ročníku konference IZS 00:15 13:35

O B Ě D "Svatomartinská husa"

14:00

Vědecký výbor

MUDr. Roman Sýkora, Ph.D., MHA Roman.Sykora@zzskvk.cz
Ing. Oldřich Volf, Ph.D. Oldrich.Volf@hzs-kvk.cz

Organizační výbor

Libuše Havlíková Libuse.Havlikova@hzs-kvk.cz
Petra Bakurová Petra.Bakurova@zzskvk.cz
Mgr. Jana Lukešová Jana.Lukesova@zzskvk.cz

Registrační poplatek

Registrační poplatek : 500,- Kč

V ceně je zahrnuto : Oběd, 2x coffea break, tužka, bloček

K obědu se bude podávat svatomartinská husa

Zbývá volných míst 45

Místo konání :

Partneři

Kontakt

Pokud máte jakékoliv otázky, naváhejte nás kontaktovat

Karlovy Vary, CZ

info@konferenceizs.cz


= 1 + 1

Made by ZZS KVK

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich