O Konferenci Program Registrace Kontakt Partneři

Karlovy Vary, 13. listopadu 2018

pod záštitou hejtmanky Karlovarského kraje Mgr. Jany Vildumetzové

V. ročník konference bude zaměřen na problematiku bezpečnosti v civilním letectví. V září tohoto roku se v Karlovarském kraji uskuteční taktické cvičení integrovaného záchranného systému s tématikou letecké havárie a výsledky a poznatky z tohoto cvičení budou v rámci konference zmíněny. Rádi bychom v rámci programu věnovali pozornost zásahům na hromadné postižení osob, pátrání a vyhledávání havarovaných letadel, metody identifikace obětí, ale také například pohled na krizové situace z hlediska palubního personálu a jejich přípravy. Nebudou chybět ani kazuistiky reálných leteckých nehod od jejich ohlášení, až po stanovení příčiny nehody. Věříme, že i letošní ročník bude velkým přínosem v oblasti vzájemné výměny znalostí a zkušeností všech zainteresovaných složek IZS i dalších subjektů spolupracujících na řešení mimořádných událostí.

O Konferenci

Konference IZS, pořádaná Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje a Policií České republiky, je každoročně zaměřena nejen na spolupráci složek integrovaného záchranného systému a představení technologií a služeb, které jsou složky schopné poskytnout. Jde také o řadu zajímavých kazuistik a předávání cenných informací. Dále jsou představovány informační technologie a jejich vývoj, které slouží ke zrychlení práce v integrovaném záchranném systému, ale také mezi složkou IZS a zdravotnickým zařízením či veřejností. Konference s několikaletou tradicí je určena pro zaměstnance složek integrovaného záchranného systému, zdravotnické pracovníky, neziskové organizace i vysokoškolské studenty dotčených oborů.

S myšlenkou uspořádat regionální konferenci, která by se tematicky věnovala problematice integrovaného záchranného systému, jsme se začali zabývat v roce 2014. Původně byla konference koncipována jako regionální setkání zástupců složek IZS a subjektů v něm působících. Tomu odpovídala i skladba mluvčích, kteří až na výjimku byli představitelé místních subjektů. Konference se konala v prostorách Karlovarské krajské knihovny. Nadcházející II. ročník (2015), byl již veden snahou vymanit se z formálního prostředí a posadit děj konference do reprezentativnějších prostor, které by již navozovaly atmosféru konferencí, která je v našem českém prostředí více obvyklá. Akce se tedy uskutečnila v salónku nově zrekonstruovaného hotelu Ambassador – Národním domě v Karlových Varech. Na tento ročník se již organizátorům podařilo zajistit významné osobnosti z oblasti IZS, kteří velmi obohatily přítomné posluchače. Jednalo se například o plk. Ing. Vladimíra Vlčka, PhD., z HZS Moravskoslezského kraje, JUDr. Petra Šustka, PhD., z právnické fakulty university Karlovy, plk. MUDr. Michala Marečka z letecké záchranné služby AČR, či Mgr. Jana Bradnu Dis., ze společnosti Life Support. Prostředí bylo sice důstojné a příjemné, avšak atmosféra stále velmi komorní, neboť akce byla koncipována pro 60 posluchačů. S ohledem na pozitivní ohlasy z předchozího ročníku byl ten III. vnímán jako již tradiční a to ze dvou důvodů. Především termín, v němž karlovarskou konferenci IZS pořádáme, není nijak kolizní. Měsíce jako duben, květen nebo září jsou velmi exponované mnoha podniky z oboru (konference, soutěže, výstavy). Námi zvolený listopad je v tomto směru velmi klidný a tak se ustálil i termín „kolem“ Svatého Martina.
Třetí ročník byl tedy organizátory opět o něco postrčen kupředu ve snaze ukotvit ji v povědomí odborné veřejnosti a z regionální akce postupně vyprecizovat konferenci republikového významu. Z prostorových důvodů, ale také z důvodů podpory vedení parkhotelu Richmond, byl III. ročník pořádán v prostorách tohoto velmi příjemného a pro Karlovy Vary velmi typického hotelu. V posledních letech2016 se postupně na řečniště před 100 posluchačů postavilo mnoho zvučných jmen z oblasti IZS. Zmíníme například autora zákona o IZS plk. Dr. Ing. Zdeňka Hanušku z Ministerstva vnitra – generálního ředitelství HZS ČR nebo prof. MUDr. Miroslava Hirta, CSc., z Ústavu soudního lékařství FN Sv. Anny v Brně, který je odborným garantem konference, nebo přednostu popáleninového centra FN Královské Vinohrady v Praze MUDr. Roberta Zajíčka, PhD.
V současnosti organizátoři připravují již V. ročník, který bude otevřen odborné veřejnosti v rámci celé ČR. Věříme, že i v letošním roce posluchači uslyší velmi zajímavé příspěvky z nejrůznějších oborů, které se však vzájemně protínají každodenní součinností v rámci integrovaného záchranného systému. Znalost těchto oborových přesahů pomáhá rozšiřovat povědomí o tom, „co potřebují ti druzí“, čímž si dokážeme v budoucnu lépe a efektivněji pomáhat.

Účast na Konferenci IZS 2018 je pro zaregistrované hosty bezplatná.

Program konference


Kontakty

Vědecký výbor


foto
prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.
odborný garant konference

hirt@fnusa.cz

foto
Ing. Oldřich Volf, Ph.D.

oldrich.volf@hzs-kvk.cz

foto
MUDr. Roman Sýkora, Ph.D., MHA

roman.sykora@zzskvk.cz


foto
MUDr. Jiří Smetana

jiri.smetana@zzskvk.cz

foto
Mgr. Petr Macháček

petr.machacek@pcr.cz

Organizační výbor


foto
Libuše Havlíková

libuse.havlikova@hzs-kvk.cz

foto
Mgr. Blažena Kašparová

blazena.kasparova@pcr.cz

foto
Ing. Petra Zvolánková

petra.zvolankova@zzskvk.cz


foto
PhDr. Nikola Brizgalová

nikola.brizgalova@zzskvk.cz

Místo konání

Partneři