O Konferenci Program Registrace Kontakt Partneři Online přenos

Karlovy Vary, 11. listopadu 2022

pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje Ing. Petra Kulhánka

VIII. ročník konference IZS je tématicky zaměřen na problematiku MANAGEMENTU MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ. Témata budou odrážet nejrůznější nástroje řízení, jež usnadňují, zkvalitňují nebo jinak zefektivňují organizaci záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádných událostí. Může se jednat o nové SW vybavení, promyšlenou taktiku zdolávání konkrétní mimořádné události nebo o obecné principy managementu aplikované k řízení zásahu složky IZS či k jejich vzájemné koordinaci.

I v letošním roce pro Vás budeme vysílat ONLINE přenos konference.

O Konferenci

Konference IZS je každoročně zaměřena nejen na spolupráci složek integrovaného záchranného systému a představení technologií a služeb, které jsou složky schopné poskytnout veřejnosti. Jde také o řadu zajímavých kazuistik a předávání cenných zkušeností. Dále jsou představovány informační technologie a jejich vývoj, které slouží ke zrychlení práce v integrovaném záchranném systému, ale také například mezi složkami IZS a zdravotnickým zařízením či veřejností. Konference s několikaletou tradicí je svým obsahem určena pro zaměstnance složek integrovaného záchranného systému, zdravotnické pracovníky, neziskové organizace zabývající se oblastí IZS, ochrany obyvatelstva nebo krizovým řízením, ale také pro vysokoškolské studenty příslušných oborů.

S myšlenkou uspořádat regionální konferenci, která by se tematicky věnovala problematice integrovaného záchranného systému, jsme se začali zabývat v roce 2014. Původně byla konference koncipována jako regionální setkání zástupců složek IZS a subjektů v něm působících. Tomu odpovídala i skladba mluvčích, kteří až na výjimku byli představitelé místních subjektů. Konference se konala v prostorách Karlovarské krajské knihovny. Nadcházející II. ročník (2015), byl již veden snahou vymanit se z formálního prostředí a posadit děj konference do reprezentativnějších prostor, které by již navozovaly atmosféru konferencí, která je v našem českém prostředí více obvyklá. Akce se tedy uskutečnila v salónku nově zrekonstruovaného hotelu Ambassador - Národním domě v Karlových Varech. Na tento ročník se již organizátorům podařilo zajistit významné osobnosti z oblasti IZS, kteří velmi obohatily přítomné posluchače. Jednalo se například o plk. Ing. Vladimíra Vlčka, PhD., z HZS Moravskoslezského kraje, JUDr. Petra Šustka, PhD., z právnické fakulty university Karlovy.
Třetí ročník konference byl organizátory opět o něco postrčen kupředu ve snaze ukotvit ji v povědomí odborné veřejnosti a z regionální akce postupně vyprecizovat konferenci republikového významu. Z kapacitních důvodů, byl III. ročník pořádán v prostorách velmi příjemného a pro Karlovy Vary velmi typického parkhotelu Richmond. V posledních letech se postupně na řečniště před 120 posluchačů postavilo mnoho zvučných jmen z oblasti IZS. Zmíníme například autora zákona o IZS plk. Dr. Ing. Zdeňka Hanušku nebo prof. MUDr. Miroslava Hirta, CSc., z Ústavu soudního lékařství FN Sv. Anny v Brně, který je rovněž dlouhodobým odborným garantem konference.
V současnosti organizátoři připravují již VIII. ročník, který bude opět otevřen odborné veřejnosti v rámci celé ČR. Věříme, že i v roce 2022 posluchači uslyší velmi zajímavé příspěvky, jež přinesou lepší znalost oborových přesahů s povědomím o tom, "co potřebují ti druzí", čímž si dokážeme v budoucnu lépe a efektivněji pomáhat.

Vyhodnocení Konference 2021 pomocí dotazníků přineslo mimo jiné tyto výsledky:

Účast na Konferenci IZS je pro zaregistrované hosty bezplatná.

!!! Důležitá informace k parkování účastníků Konference !!!

REGISTRACE

Registrace na Konferenci IZS 2022 byla ukončena.

Program konference

bude průběžně doplňován

Kontakty

Vědecký výbor


foto
prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.
odborný garant konference

hirt@fnusa.cz

foto
Ing. Oldřich Volf, Ph.D.

oldrich.volf@hzs-kvk.cz

foto
MUDr. Roman Sýkora, Ph.D., MHA

roman.sykora@zzskvk.cz


foto
Mgr. Petr Macháček

petr.machacek@pcr.cz

foto
MUDr. Dagmar Uhlíková

dagmar.uhlikova@kkn.cz

Organizační výbor


foto
Libuše Havlíková

libuse.havlikova@hzs-kvk.cz

foto
Markéta Singerová

marketa.singerova@kkn.cz

Místo konání

Parkování

Parkování pro účastníky Konference doporučeno na parkovišti Poštovní dvůr nebo Galerie umění.

Partneři


Komunikační platforma pro IZS